Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Małe projekty PDF Drukuj Email

 

 • "Małe projekty" Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów Formularz w wersji 8z obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły się po 4 maja 2014.

  - pobierz plik
 • "Małe projekty" Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Formularz w wersji 8z

 - pobierz plik

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa I Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 4z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r."

 

Formularz

 

Instrukcja

Oświadczenie nabywcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie następcy prawnego beneficjenta

 

Uwaga:

W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem - Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

 

 

Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskie, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4 500 zł do 100 000 zł. Szczegółowe zasady dotyczące wdrażania małych projektów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm);

Beneficjenci

 1. Osoby fizyczne, które są:
  a) Obywatelami państwa członkowskiego UE,
  b) Pełnoletnie,
  c) Zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze;
 2. Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
  a) Działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub
  b) Utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i samodzielnie nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach małych projektów ponieważ nie posiada osobowości prawnej, a ustawa stanowiąca podstawę do tworzenia jednostek pomocniczych gmin (art.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.)), nie nadała tym jednostkom zdolności prawnej.

Podobnie kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich (jeśli nie są zarejestrowane w formie np. stowarzyszenia), z uwagi na brak osobowości prawnej lub zdolności prawnej nie mogą ubiegać się samodzielnie o dofinansowanie w ramach małych projektów.

Zakres realizacji małych projektów:

 1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

a)  udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

b)  organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

c)  organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

d)  zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2)   Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a)  promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

b)  promocję lokalnej przedsiębiorczości,

c)  remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

3)   Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a)  utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie
i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b)  budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4)   Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

5) Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

a)  odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,

b)  remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

c)  kultywowanie:

–  miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

–  języka regionalnego i gwary,

–  tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d)  prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;

6)   Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

a)  udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,

b)  promocję produktów lub usług lokalnych,

c)  uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d)  budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e)  budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f)  badanie rynku produktów lub usług lokalnych

- z wyłączeniem działalności rolniczej;

7)   Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi
w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Uwaga!

Pomoc osobie fizycznej, która nie wykonuje działalności gospodarczej oraz nie zamierza jej wykonywać może zostać przyznana wyłącznie w zakresie:

 • rozwijania aktywności społeczności lokalnej przez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, lub
 • promowania, zachowania lub oznakowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez kultywowanie:

- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

- języka regionalnego i gwary,

- tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Koszty kwalifikowane podlegające refundacji ramach małych projektów

Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów, które są uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne:

a) ogólne, obejmujących koszty:

- przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,

- opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,

- opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,

- sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

do 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego

Koszty ogólne mogą zostać poniesione wcześniej niż złożenie wniosku, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007

b) zakupu materiałów lub przedmiotów,

c) zakup usług lub robót budowlanych,

d) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku realizacji części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu.

e) wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:

- pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,

- udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006

• wkład polega na udostępnieniu ziemi, lub nieruchomości, sprzętu lub surowców, działalności naukowo-badawczej bądź zawodowe, lub też bezpłatnego wolontariatu;

• wkład nie jest dokonany w ramach działań inżynierii finansowej, o których mowa w art. 50 rozporządzenia nr 1974/2006;

• wartość wkładu może być poddana niezależnej ocenie i weryfikacji;

W przypadku udostępnienia ziemi lub nieruchomości wartość wkładu jest poświadczona przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub odpowiednio uprawniony organ,

W przypadku bezpłatnego wolontariatu wartość wykonanej pracy jest ustalana z uwzględnieniem poświęconego czasu i normalnych stawek godzinowych i dziennych za równoważną pracę, tam, gdzie stosowne na podstawie systemu standardowych kosztów ustanowionego ex ante pod warunkiem, że system kontroli stanowi odpowiednie zapewnienie, że praca została wykonana.

– na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również

- Podatek od towarów i usług uiszczany w związku z poniesieniem kosztów kwalifikowanych operacji, o ile jest on ostatecznie ponoszony przez beneficjenta i nie może być odzyskany

W świetle interpretacji Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczącej art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, w tym m. in. gmin, stowarzyszeń gmin.

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić aby otrzymać pomoc.

Pomoc na małe projekt może być przyznana, jeżeli mały projekt:

1) jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. Zł, lecz nie więcej niż 100 tys. zł

2) nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:

 • z Funduszu Kościelnego lub
 • z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej;

3) będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowanych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014;

4) płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

Forma i wysokość pomocy:

 

 • Pomoc ma formę zwrotu 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast pozostałe 20% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć Wnioskodawca.
 • Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł, przy czym należy pamiętać o linii demar­ka­cyjnej pomiędzy dzia­ła­niem „Małe pro­jekty”
  a dzia­ła­niem „Odnowa i rozwój wsi” (interpretacja do pobrania).
 • limit środków, z któ­rych może sko­rzy­stać Bene­fi­cjent w okresie wdra­żania PROW wynosi 200 000,00zł (50 000, zł w przypadku osób spełniających kryteria działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).