Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PDF Drukuj Email

 

Wnioski i instrukcje – [pobierz]

 

 • Wykaz dodatkowych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD [pobierz plik]
 • Karta oceny zgodności operacji z LSR [pobierz plik]
 • Kryteria oceny zgodności operacji z LSR [pobierz plik]
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [pobierz plik]
 • Oświadczenie wnioskodawcy o obszarze realizacji operacji [pobierz plik]
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wpływie realizacji projektu na rozwój  turystyki, poziomu życia mieszkańców, ochrony środowiska oraz stanu edukacji [pobierz plik]
 • Oświadczenie  wnioskodawcy o wpływie realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR [pobierz plik]
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wykorzystaniu lokalnych zasobów [pobierz plik]

 

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem (działanie to ma wpłynąć na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich)  Beneficjenci: działalność nierolnicza lub związana z rolnictwem, podejmowana poprzez rolników, domowników, małżonków rolników. Osoba fizyczna występująca z wnioskiem, powinna być objęta ubezpieczeniem społecznym rolników. Gospodarstwo Rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte w roku poprzedzającym złożeniem wniosku o płatności bezpośrednie.  Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej lub detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych; usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Wysokość pomocy: Pomoc ma formę zwrotu, max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji; Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie może przekroczyć 100 000 zł. Płatności- refundacja poniesionych kosztów, etapowo lub za cały projekt.