Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Odnowa i rozwój wsi PDF Drukuj Email

 

  • „Odnowa i rozwój wsi” - wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - [pobierz plik]

 

  • „Odnowa i rozwój wsi” - instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 - [pobierz plik]
  • Formularz zestawienia faktur wraz z instrukcją [ pobierz plik]

 

 

Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, specyfiki obszarów wiejskich co znacząco wpłynie na atrakcyjność turystyczną.

Zakres pomocy: Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:  remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej; kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;budowy   lub   remontu,   przebudowy   publicznej   infrastruktury   związanej rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; odnawiania,   eksponowania   lub   konserwacji   lokalnych   pomników   historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Ogólne zasady finansowania: refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu, wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że, kwotę tę dzieli się proporcjonalnie, do kosztów realizacji, w każdej z tych miejscowości, wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku, o przyznanie pomocy. Beneficjent:

  • osoba prawna- gmina
  • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • kościół lub związek wyznaniowy,
  • organizacja pozarządowa pożytku publicznego.